Eco Design Directive

Целта на новата европейска директива за опазване на околната среда е въвеждането на екологични аспекти в дизайна на продукта, с цел да се подобрят екологичните характеристики на продукта за целия му жизнен цикъл.

Целта на новата европейска директива за опазване на околната среда е въвеждането на екологични аспекти в дизайна на продукта, с цел да се подобрят екологичните характеристики на продукта за целия му жизнен цикъл.

Показателите за енергийна ефективност заедно с шумовите нива на продукта, ще бъдат отразени в новия енергиен етикет, за да се даде възможност на крайните потребители да направят по-добър избор с максимална защита на околната среда.

Освен поведението на потребителя има два взаимно допълващи се начина за намаляване на консумираната от продуктите електроенергия: етикетирането за повишаване на информираността на потребителите и изискванията за енергийна ефективност, наложени на продукти по време на етапа на тяхното проектиране.

Нов метод на обозначаване на консумираната енергия върху етикетите на климатизаторите

Съгласно новия метод на етикетиране, енергийната ефективност на климатичните системи ще се изчислява на базата на сезонната ефективност.

Климатични зони за изчисляване на коефициента на сезонна ефективност в режим отопление (SCOP). В режим на отопление е невъзможно да бъде създаден цялостен температурен профил за цяла Европа и поради тази причина ЕС е разделен на три климатични зони за изчисляване на енергийната ефективност, в съответствие с действителните температури на околната среда в дадения район.

  • Топла - средногодишната температура в Атина
  • Умерена - средногодишната температура, измерена в Страсбург
  • Студена - средногодишната температура в Хелзинки

Новият етикет за енергийна ефективност

От 1995 г. етикетите помагат на потребителите да правят информиран избор при закупуване на уреди. През 2003 г. успехът на схемата за етикетиране накара Европейския съюз да въведе два нови класа за уреди за охлаждане, A + и A + +. Тези нови категории бяха поставени над клас А, с цел да отговорят на пазарно ориентираното търсене на екологични продукти и стимулиране на доставчиците да развиват още по-ефективни продукти в тази категория. Сега възниква необходимост от преразглеждане на начина на обозначаване на консумираната енергия върху етикетите, за да се осигури непрекъсната прозрачност и яснота на информацията за потребителите. Етикетът е стимул за технологичния прогрес при електроуредите. Технологичният напредък в конструирането на електроуреди днес означава, че за да остане информативен и показателен, енергийният етикет трябва да се актуализира. Освен това, той ще продължи да стимулира печалбите от ефективността на нововъведенията.

Европейският съюз вече има одобрени нови етикети, които да показват енергийната ефективност, надхвърляща клас А. Новата рамкова директива е в сила от 19. юни 2010 г. С нея се въвежда ново оформление на енергийния етикет, като все пак той запазва уеднаквените и опростени характеристики на дизайна за различните продуктови категории.

Toshiba прилага новите методи за изчисление на директивата за екодизайн и всички продукти ще отговарят на изискванията на Lot10 и Lot11.

Авторско право 1995-2014 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.